"Soms zit er een vuiltje in mijn taal vermogen"

Het nieuws van dagbesteding de Buitenhof Tilburg

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief december 2016 Beste lezers, Het jaar 2016 nadert haar einde, kerst en nieuwjaar liggen in het verschiet. De winter staat voor de deur en start op 21 december met de kortste dag en/of met de langste nacht! De een voelt zich prettig bij lange donkere avonden en de ander is blij dat de nachten korter worden en we weer naar het “licht” gaan. Ook in december staat Kerstmis steevast in het teken van het “licht” en met het nieuwe jaar op komst is er hoop op betere tijden. Wat het jaar 2017 ons zal brengen is de vraag, het antwoord ligt verscholen in de tijd. Namens alle medewerkers, vrijwilligers en de raad van toezicht wens ik u hele fijne kerstdagen, een mooie jaarwisseling en een gelukkig nieuwjaar. Kerstmis en Nieuwjaar. Voor de bezoekers van De Buitenhof, Thebe en De Wever wordt er een Kerstlunch georganiseerd op dinsdag 20 en woensdag 21 december van 12.00 uur tot 15.30 uur op De Buitenhof. Mocht u onverhoopt op een van deze dagen normaliter niet aanwezig zijn, dan nemen wij contact met u op om te overleggen op welke dag u toch aanwezig kunt zijn. Op zaterdag 7 januari verzorgen De Buitenhof, Thebe en de Wever een gezamenlijke Nieuwjaars receptie voor u als bezoeker, uw partner en/of (klein) kinderen op De Buitenhof. U bent van harte welkom tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Om 14.00 uur is de officiële opening van het nieuwe jaar. De Buitenhof – Thebe – De Wever (afgekort BTW) Op 1 oktober jl. is Thebe gestart met een groep op De buitenhof en daarmee is er een begin gemaakt met een unieke samenwerking tussen drie zorgaanbieders. Het jaar 2017 staat in het teken van het verder uitbouwen van de samenwerking en het vorm geven van de wijze waarop de verschillende bezoekers met elkaar om kunnen gaan, onder het motto Samen Presteren Wij Beter. Hoe ziet de dag er voor u als bezoeker uit? De Buitenhof beschikt over 2 huiskamers, Thebe en De Wever elk over 1 huiskamer. Elke individuele bezoeker van BTW maakt bij binnenkomst gebruik van de eigen huiskamer. In de huiskamer is ook de voor u bekende medewerker/vrijwilliger aanwezig. Tussen 9.00 – 10.00 uur wordt u verwacht op De Buitenhof De dag start met koffie/thee, het uitwisselen van bijzonderheden, het nieuws van alle dag en het bespreekbaar maken van zaken uit de krant. Tussen 10.30 – 12.00 uur kunt u deelnemen aan een activiteit waarbij andere bezoekers van BTW kunnen aansluiten. Tussen 12.00 – 13.00 uur wordt de lunch geserveerd in de huiskamer. Tussen 13.00 – 13.45 uur kunt u gaan rusten of op een andere manier ontspannen. Tussen 14.00 – 15.30 uur kunt u deelnemen aan een activiteit waarbij andere bezoekers van BTW kunnen aansluiten. Tussen 15.30 – 16.00 uur sluit u de dag af in de huiskamer. Vanaf 16.00 uur gaat u naar huis. Begroting 2017 De begroting is in de vergadering van november door de raad van toezicht goedgekeurd. Met de genomen maatregelen in 2016 en de te nemen maatregelingen in 2017, laat de begroting een klein positief resultaat laten zien. Daardoor is er beperkte ruimte voor verdere ontwikkeling op het gebied van Natuur en Geriatrie, een aanpassing van de paden in de tuin, bijscholing voor medewerkers/vrijwilligers en het organiseren van bijeenkomsten voor ondersteuning van de mantelzorger. Diensten, producten en tarieven per 1 januari 2017 De zorgzwaarte is in 2016 wederom toegenomen en om u de gewenste zorg en begeleiding te bieden is er een aanpassing in de tarieven noodzakelijk. Door deze verhoging is het mogelijk om de benodigde beschikbare tijd voor de begeleiding te financieren. De aanpassing in het tarief voor WLZ wordt hoger omdat de verhoging van de zorgzwaarte problematiek binnen deze categorie bezoekers valt en omdat er door het zorgkantoor/WLZ ook meer financiële middelen beschikbaar zijn gesteld. U komt in aanmerking voor de WLZ wanneer u zorg nodig hebt die niet meer onder de WMO valt. Bv. u hebt dagelijks hulp nodig bij de persoonlijke verzorging thuis in combinatie met meer dan 6 dagdelen begeleiding op de dagbesteding. Meer informatie vindt u op de site van het zorgkantoor. Tarief Dagdeel WMO Gemiddeld krijgt u een vergoeding van de gemeente van € 41,00 per dagdeel voor Begeleiding-groep en vervoer. Totaal € 82,00 per dag. Het tarief voor WMO blijft € 41,00 euro per dagdeel, totaal € 82,00 per dag inclusief vervoer. De kosten voor de eigen bijdrage zijn € 5,50 per dag voor koffie/thee, versnaperingen, lunch, paasbrunch, kerstdiner, materiaalkosten e.d. Totaal € 89,50 per dag inclusief € 5,50 aan eigen bijdrage. In 2016 betaalde u ook een eigen bijdrage van € 5,50 per dag. De kosten voor de eigen bijdrage van € 5,50 per dag worden door de gemeente/SVB niet vergoed. Tarief Dagdeel WLZ Gemiddeld krijgt u een vergoeding van het zorgkantoor van € 58,00 per dagdeel voor begeleiding-groep en vervoer. Totaal € 116,00 per dag. Het tarief voor WLZ wordt en/of blijft dan ook € 58,00 per dagdeel, totaal € 116,00 per dag inclusief vervoer. De kosten voor de eigen bijdrage zijn € 5,50 per dag voor koffie/thee, versnaperingen, lunch, paasbrunch, kerstdiner, materiaalkosten e.d. Totaal € 123,50 per dag inclusief € 5,50 aan eigen bijdrage. De kosten voor de eigen bijdrage van €5,50 per dag worden door het zorgkantoor/SVB niet vergoed. De kosten worden apart aan u gefactureerd en kunt u niet uit u pgb budget vergoeden. Facturatie De SVB maakt het u en De Buitenhof niet altijd gemakkelijk. De berichten zijn tegenstrijdig hoe een factuur moet worden opgesteld, uitgesplitst en aangeleverd. Er is nagenoeg geen eenduidigheid met als gevolg dat er regelmatig facturen niet voor de vervaldatum worden betaald. Voor De Buitenhof betekent dit een extra grote post debiteuren met een gemiddelde van 20.000 euro per maand. Om deze gang van zaken een halt toe te roepen volgen er een aantal aanpassingen in de facturatie. De SVB vindt het wenselijk dat wij gaan factureren met een uurtarief in plaats van een dagdeel tarief. Voor de bezoekers vanuit de WMO betekent dit het volgende; Gemiddeld krijgt u een vergoeding van de gemeente van € 41,00 per dagdeel voor begeleiding-groep en vervoer. Totaal € 82,00 per dag. Voor vervoer hanteren wij een tarief van € 12,50. € 82,00 - € 12,50 = € 69,50 Dit bedrag van € 69,50 wordt besteed aan groep-begeleiding. Een dag bestaat uit totaal 8 uur. € 69,50 : 8 uur = € 8,68 per uur. Het uur tarief dat op de zorgovereenkomst komt te staan is voor de bezoekers vanuit de WMO dus € 8,68 en voor vervoer € 12,50 . De kosten van de eigen bijdrage zijn € 5,50 en staan niet vermeld op de zorgovereenkomst. Voor de bezoekers vanuit de WLZ betekent dit het volgende; Gemiddeld krijgt u een vergoeding van het zorgkantoor van € 58,00 per dagdeel voor begeleiding-groep en vervoer. Totaal € 116,00 per dag. Voor vervoer hanteren wij een tarief van € 12,50. € 116,00 - € 12,50 = € 103,50 Dit bedrag van € 103,50 wordt besteed aan groeps-begeleiding Een dag bestaat uit 8 uur. € 103,50 : 8 uur = € 14,50 Het uurtarief dat op de zorgovereenkomst komt te staan is voor de bezoekers vanuit de WLZ dus € 14,50 en voor vervoer € 12,50 De kosten van de eigen bijdrage zijn € 5,50 en staan niet vermeld op de zorgovereenkomst. De kosten van de eigen bijdrage werden voorheen verdisconteerd in het dagdeeltarief. De SVB keurt dit niet langer goed omdat het niet zorg gerelateerde kosten betreft en derhalve niet uit uw PGB budget betaald mogen worden. De kosten worden vanaf 1 februari 2017 apart aan u gefactureerd. Hoe ziet de factuur er per 1 februari 2017 uit: Voor de WMO, De prijs voor groep-begeleiding en vervoer wordt uitgesplitst. Voor de eigen bijdrage ontvangt u een aparte factuur. Voor de WLZ, De prijs voor groep-begeleiding en vervoer wordt bij elkaar opgeteld. Voor de eigen bijdrage ontvangt u een aparte factuur. Om de aanpassingen te bewerkstelligen vult u het wijzigingsformulier in en stuurt u naar de SVB met een kopie naar De Buitenhof. Bij deze nieuwsbrief treft u een voorbeeld van het wijzigingsformulier aan. De nieuwe tarieven gaan in per 1 februari 2017, mocht u het niet eens zijn met deze beslissing dan kunt u schriftelijk bezwaar maken tot 31 december 2016. Leveringsvoorwaarden 2017 Per 1 januari 2017 blijven de algemene leveringsvoorwaarden van kracht zoals die per 1 januari 2016 zijn opgesteld. Het betreft afspraken over het aangaan en opzeggen van de zorgovereenkomst, regelingen voor afwezigheid, vervoer, reanimatie, schade door anderen, klachtenregeling etc. Aan en afwezig (no-show) Met de toename van de zorgzwaarte van de bezoeker was er ook een toename van, gemiddeld 10% verzuim in 2015. De redenen waren zeer divers o.a. verslapen, bezoek aan de tandarts, specialist, ziek, opname in het ziekenhuis, een verjaardag van de partner, een week met vakantie etc. Om het verlies aan inkomsten in te dammen werden er nieuwe afspraken gemaakt voor 2016 en blijven deze ook in 2017 van kracht. De afspraken houden het volgende in; Wanneer u afwezig bent op een bepaalde dag dan wordt u in staat gesteld om op een andere dag te komen. Mocht u hiervoor niet kiezen dan brengen wij deze dag in rekening. Wanneer u voor een langere periode afwezig bent dan brengen wij ook deze dagen in rekening tot een maximum van 6 weken. Om geen onnodig risico te lopen bieden wij u aan deel te nemen aan een collectief waarborgfonds. U betaalt dan een extra bedrag per dagdeel en daarmee dekt u 6 weken verzuim per jaar af, ongeacht de reden van verzuim. U kunt dan ook rustig 2 weken op vakantie gaan want uw factuur wordt betaald uit het waarborgfonds. Evaluatie no-show beleid Na evaluatie van het afgelopen jaar is er besloten om de no-show regeling te handhaven en ook om deel te nemen aan het waarborgfonds. De looptijd is vanaf 1 januari t/m 31 december. Nieuwe bezoekers krijgen de gelegenheid om in te stromen. Tot op heden namen in 2016 in totaal 5 bezoekers deel aan het waarborgfonds. Daarnaast maakten 28 bezoekers gebruik van het inhalen van een verzuimdag. Bezoekers waarvan duidelijk werd, dat zij voor lange tijd geen gebruik konden maken van de dagbesteding kregen het advies om de zorgovereenkomst op te zeggen. Hiermee werden onnodige kosten voor u als bezoeker vermeden. Mantelzorgers, herhaalde kennisgeving. De Buitenhof is gestart met ondersteuning en informatieve bijeenkomsten voor mantelzorgers, elke tweede dinsdag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur. U kunt zich vrijblijvend en kosteloos aanmelden voor deze bijeenkomsten door contact op te nemen met het secretariaat of de begeleiding. Mocht uw partner niet alleen thuis kunnen blijven dan kan hij/zij worden opgevangen door De buitenhof. Er zijn geen kosten aan verbonden. Elke bijeenkomst bestaat uit 2 delen. Voor de pauze wordt er een thema besproken en daarna is er ruimte voor het inbrengen van vragen en/of het uiten van ervaringen. Dit geldt ook voor het praten over en het delen van ergernissen die je als mantelzorger vaak hebt. (Het lucht het gemoed). Tijdens de bijeenkomst wordt er in een open sfeer met elkaar gesproken. Het doel van de bijeenkomst is o.a. dat de mantelzorger de gegeven informatie, de besproken thema`s en de uitwisseling van de ervaringen als ondersteunend zal ervaren bij het uitvoeren van de mantelzorg. Vrijwilligers Binnen De Buitenhof blijft er behoefte aan nieuwe vrijwilligers vooral met interesse voor creatieve werkzaamheden, allerlei voorkomende klussen, interesse voor muziek, beheer van de website, en voor mensen met groene vingers. Mocht u zichzelf hierin herkennen of iemand in uw directe omgeving, laat hem/haar dan contact met ons opnemen. De Buitenhof is gesloten op zondag 25 en maandag 26 december en op zaterdag 31 december en op zondag 1 januari. De nieuwsbrief verschijnt 3x per jaar, de volgende nieuwsbrief verschijnt in april 2017. Als u na het lezen van de nieuwsbrief nog nadere informatie wenst over de specifieke onderdelen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat 013-5432717. Met vriendelijke groet, Theo Schoofs Directeur

May 28, 2016 | Comments Off on Nieuwsbrief december 2016 Lees meer

De Buitenhof lezing

(In English) It is my honor to welcome everybody here at the Buitenhof as part of the European Social Innovation Week. My name is Theo Schoofs and I'm the director of the Buitenhof. The Buitenhof (meaning outer courtyard) was built in 1957 and served as a Catholic monastery. Nuns and monks have lived here for many years and were completely self-sufficient. The building then served as a sanatorium for people with tuberculosis and therefore needed especially a lot of fresh air. As you have already witnessed, the Buitenhof is completely surrounded by nature and plenty of fresh air. Later on, this location diverted more towards being a retirement home, but was still led by the nuns and monks living here until 2004. In between 2004 and 2014 this location served multiple purposes. (Multopol pur-pu-sis) Here at the Buitenhof we take care of people with Alzheimer, dementia, memory loss and brain injuries. We believe that it is extremely important for them to feel like they still matter, because they do. Our environment makes it possible for everybody to truly be themselves, for example because of our natural environment and the general spirit of the building which has always been a part of it. Even though, we are extremely proud of our continuous accomplishments, there is still a lot of work to be done. The older man in today's society, is of no economic importance, and only costs money, some would say. A lot of them experience a-loss of purpose (pur-pis) and a sense of belonging. One first major challenge. In January 2015, the participation law came into effect. Instead of the healthcare institutions, a lot of responsibilities now lay with the caregiver. That call has always been driven by a simple motive, the continuous growth of a full welfare state is ultimately financially unfeasible. (unfiesibel). The participation society, as discussed by our King Willem-Alexander, seamlessly (siemlusly) fits into a long series of political policies towards people taking more responsibility for each other. "The welfare state is dead, long live the participation society." But, is the call for self-reliant citizens not just an excuse to reduce deficits? It is undeniable that people in our current society are more assertive and independent than before. Combined with the need to reduce the deficit of the government, this means that the traditional welfare state slowly but surely is turning into a participatory society. Furthermore, mu-nicipalities now have extensive administra (ee) tive responsibilities. They are now responsible for increasing quality of life, health benefits and well-being. The focus here should be on prevention, not only because it saves costs in the long term, but because it allows for more quality of life. Investing in cooperation and a vision on self-reliance is necessary, but requires investments in local networks and neighborhood teams and to look beyond own interests. A man-da-tory voluntarily plea for self-care of citizens can only work with good support structures. Research by TNS Nipo shows that 81 percent of citizens is open to a dialogue on this. A moral agenda on questions of proper care and quality of life should be on the top of the local agenda. Of course we want a par-ti-cipatory society, but only combined with more citizen power, a strong democracy and solidarity within the city. A second major challenge. So, as caring organizations within the city, what did we do? From the first of October 2016 The Buitenhof, De Wever and Thebe will work together with the main purpose (purpis) not to compete with each other but to deliver results together without barriers. Jasperine and I wrote a memo to the Mayor of Tilburg on the subject of integration and how we are going to shape it. The title is called: What nature can do for you? Right in the heart of City Park 013, the Buitenhof presents a place where elderly people with for example dementia can enjoy nature. This place is, of course, not chosen randomly. The data clearly shows the positive effects of nature of people with dementia. And not just for people with dementia, but also for people who provide care: volunteers, caregivers and healthcare professionals. This policy is included as a priority to shape the relationship between nature and dementia in our way of caregiving and guidance. Meta-phori-cally speaking, there is no boundary between inside and outside. We promote integration between people with and without dementia by opening our location and garden to the public and the citizens of Tilburg by a walking / bike trail starting here at the Buitenhof. Here you can also think of constructing a barefoot path. As part of the integration of elderly people with dementia in our society, it is important that initiatives like this are developed and facilitated. The Buitenhof, in collaboration with other parties, De Wever and Thebe want to create a garden that reflects the bene-ficial effects of nature. The garden and location are available as a living-lab, a la-bora-tory for research and educational institutions and businesses. In the near future, there may even be bed and breakfast facilities in the trailer of the gypsies. The positive effects of green for the quality of live and wellbeing of people is clear. In the nature, we recover from stress, feel more comfortable, socialize and are active. Nature offers tran-quility, confidence and gives room for meaning. People who learn to look at nature in this way will generally do more with green. They will visit it more often, alone or with others. The more people experience it, the more people will go out. Nature is good for our health, but also for social cohe(i)sion. For people with dementia it is of course extremely important to be in touch with other people. The nature in this sense actually gives form to participation and integration. A first major opportunity to be developed further. The current location of the Buitenhof is not only suitable as a shelter for people with dementia, but is also a wonderful place to educate caregivers, health professionals and volunteers. The Buitenhof, De Wever and Thebe have put their hands together; the only thing the mayor of Tilburg has to do is to embrace this opportunity.

May 28, 2016 | Comments Off on De Buitenhof lezing Lees meer

Wat groen voor je kan doen

Wat Groen voor je kan Doen!!!

Midden in het Stadsbos 013, in een voormalig kloosterbejaardenoord aan de Bredaseweg is sinds eind 2014 “De Buitenhof” gesitueerd, een dagbesteding voor ouderen met o.a. dementie. De Buitenhof heeft bewust voor de ligging van deze locatie gekozen mede ingegeven door de uitkomsten van onderzoeken waaruit blijkt welke waarde natuurbeleving heeft voor mensen met dementie. En niet alleen voor mensen met dementie, maar ook voor mensen die de zorg verlenen: vrijwilligers, mantelzorgers en zorgprofessionals. In het beleid van de Buitenhof is als speerpunt opgenomen om de relatie tussen natuur en dementie vorm te geven in onze wijze van zorg en begeleiding. Er bestaat geen grens tussen binnen en buiten noch speelt het weer een rol of er binnen of buiten een activiteit plaats vindt. Daarnaast willen wij de integratie tussen mensen met en zonder dementie bevorderen door onze locatie en tuin open te stellen voor publiek en de burgers van Tilburg door een wandel/fietsroute te laten starten bij De Buitenhof. Hierbij kun je ook denken aan het aanleggen van een blote voeten pad. In het kader van de participatie maatschappij en de integratie van ouderen met dementie in onze samenleving is het van groot belang dat er initiatieven ontwikkeld worden die dit bevorderen. De Buitenhof heeft in samenwerking met derden een tuin ontwikkeld die recht doet aan het heilzame effect van de natuur. De Buitenhof stelt haar tuin en locatie beschikbaar om dienst te doen als proeftuin en proeflokaal voor onderwijsinstellingen en bedrijven. Ook stelt zij haar tuin en locatie open voor publiek en de burgers van Tilburg. Zij kunnen in de nabije toekomst zelfs gebruik maken van de Bed en Breakfast faciliteiten. Er is ondertussen veel bekend over de waarde van groen voor de kwaliteit van leven en het welbevinden van mensen. Door alleen al te kijken naar "groen", maar nog veel meer door in het "groen" te zijn, herstellen mensen van stress. Ze voelen zich prettiger. In een groene omgeving komen sociale contacten gemakkelijker tot stand en komen mensen meer in beweging. De natuur biedt rust, vertrouwen en geeft ruimte voor zingeving. Mensen die op deze wijze naar de natuur leren kijken, gaan zelf over het algemeen meer doen met het groen. Zij gaan het vaker opzoeken, alleen of met anderen. Hoe meer mensen dit ervaren, hoe meer mensen buiten zullen zijn. Dat is goed voor de gezondheid en de sociale cohesie. Voor mensen met dementie is het ontzettend fijn om in contact te zijn en te blijven met andere mensen en samen met hen te genieten van de natuur. Op deze wijze geeft De Buitenhof vorm aan integratie en participatie. De huidige locatie van De Buitenhof is niet alleen uitermate geschikt als opvang voor mensen met dementie maar is ook een ideale plek om mantelzorgers, zorgprofessionals en vrijwilligers te leren hoe ze voor zichzelf en voor de mensen voor wie ze zorgen de natuur in kunnen zetten. Wat kan je doen in het groen? Wat werkt wel en wat niet? Hoe kun je meten wat mensen o.a. met dementie beleven in de natuur? De Buitenhof kan op deze wijze fungeren als een opleidingscentrum waar je alles kunt leren over de kracht van de natuur in relatie tot jezelf en de ander. Het doel daarvan is om; • Ouderen een zinvolle en "Groene" dagbesteding aan te bieden • Ouderen zodoende langer in een "dragelijke" thuis situatie te laten wonen • Ouderen daardoor minder onnodig gebruik te laten maken van het medisch circuit • Ouderen de opname in het verpleeghuis weten uit te stellen/voorkomen • Ouderen die intramuraal wonen een fijne logeerplek te bieden • Mantelzorgers te ondersteunen bij het begeleiden/verzorgen • Mantelzorgers te leren hoe ze de natuur kunnen betrekken bij het bieden van belevingsgerichte zorg • Mantelzorgers te leren om de natuur in te zetten voor hun eigen gezondheid • Zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers samen "een team" te laten vormen • Zorgprofessionals te leren hoe ze zelf baat kunnen hebben bij de kracht van groen (ter bevordering van duurzame inzetbaarheid zorgpersoneel) en ze tevens een plek te bieden, waar ze kunnen genieten van een helende omgeving. • Gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven te betrekken bij innovaties • Zorgaanbieders te betrekken bij de uitvoering van diverse projecten • Zorgaanbieders te laten profiteren van de opgedane kennis • Integratie en participatie te bewerkstelligen en in de praktijk vorm te geven Door de invoering van de WMO en de daarbij behorende transitie in de zorg zijn wij genoodzaakt om de aanleg van de tuin en de bed and breakfast ruimte gefaseerd uit te voeren. In de tussentijd wordt er volop gebruik gemaakt van de kracht van het groen in de huidige tuin en de directe omgeving waaronder het stadsbos.

May 28, 2016 | Comments Off on Wat groen voor je kan doen Lees meer

Meedoen in groen

Meedoen in het groen bij dagbesteding de Buitenhof Tilburg

In 'de Buitenhof' bieden drie Tilburgse zorginstellingen vanaf 1 oktober 2016 gezamenlijk dagopvang aan mensen met dementie. Het beleven van de natuur en groen staat centraal. Het is hier niet de vraag óf we vandaag naar buiten gaan, maar wanneer. Want buiten is beter.

Innovatierichting

Buiten = beter

Looptijd

De CoP is gestart.

Omschrijving

In Tilburg hebben drie zorginstellingen de handen ineengeslagen. Een unieke samenwerking. Thebe, de Wever en Dagbesteding De Buitenhof Tilburg bieden in ‘de Buitenhof’ gezamenlijk zorg aan ouderen met niet-aangeboren hersenletsel of dementie. De opvang heeft als doel om met haar specifiek ingerichte tuinen, het langer thuis wonen van deze groep ouderen mogelijk te maken. Binnen deze CoP gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag of een dagopvang met deze insteek bijdraagt aan het langer hanteerbaar en dragelijk houden van de thuissituatie. Mensen zijn in de Buitenhof zoveel mogelijk in de groene natuur. Er wordt bewust gebruik gemaakt van het collectieve geheugen dat mensen hebben voor de natuur. Zowel binnen als buiten stimuleert het team contact met de natuur. Activiteiten in de tuin voelen aan als zinvolle activiteiten; mensen dragen zorg voor iets, daardoor ontstaat groei en dat geeft een goed gevoel. Iedereen draagt, binnen zijn of haar mogelijkheden, een steentje bij. Dit levert positieve gevoelens als waardering en erkenning op. Buiten zijn heeft een positief effect op dag- en nachtritme en leidt gemakkelijk af, als het allemaal even niet zo lekker gaat. Maar het heeft ook een direct positief effect op de gezondheid: daglicht en beweging zijn beide zeer belangrijk voor ouderen (met dementie).

Betrokkenen

• Dagbesteding De Buitenhof Tilburg, Theo Schoofs • De Wever, Jan van Gils • Thebe, Sanne Schoolmeesters

Contactpersoon

Jasperina Venema, jasperina@shft.nl

May 28, 2016 | Comments Off on Meedoen in groen Lees meer

Nieuwsbrief augustus 2016

Nieuwsbrief dagbesteding De Buitenhof Tilburg, augustus 2016 Beste lezers, De zomer komt schoorvoetend op gang, kennelijk moet er eerst nog een hoeveelheid regen uit de lucht vallen voordat de zon zich volledig kan laten gelden. De bloemen en de planten in de tuin van De Buitenhof hebben zich te goed gedaan aan de mix van regen en warme temperaturen. Onze bezoekers van trekken zich ook niets aan van de gegeven weersomstandigheden en genieten volop van wat de natuur voor hen in petto heeft. De tuin. In april en mei is het terras bij de achterdeur vergroot en het tuinpad is opnieuw bestraat. De plantenbakken zijn voorzien van een nieuwe houten omlijsting. Bij de achterdeur is een moestuin aangelegd met een omheining die bestendig is tegen de konijnen die hun ogen al hebben laten vallen op de eerste wortelen. Er is een begin gemaakt met de bouw van de volière en het kippenhok. Achter in de tuin is een houten overkapping geplaatst zodat de bezoekers ook bij regen buiten kunnen vertoeven en genieten van de natuur. Mantelzorgers De Buitenhof is gestart met ondersteuning en informatieve bijeenkomsten voor mantelzorgers, elke tweede dinsdag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur. Inmiddels zijn er 5 bijeenkomsten geweest en de reacties zijn positief. U kunt zich vrijblijvend en kosteloos aanmelden voor deze bijeenkomsten door contact op te nemen met het secretariaat of de begeleiding. Mocht uw partner niet alleen thuis kunnen blijven dan kan hij/zij worden opgevangen door De buitenhof. Er zijn geen kosten aan verbonden. Elke bijeenkomst bestaat uit 2 delen. Voor de pauze wordt er een thema besproken en daarna is er ruimte voor het inbrengen van vragen en/of het uiten van ervaringen. Dit geldt ook voor het praten over en het delen van ergernissen die je als mantelzorger vaak hebt. (Het lucht het gemoed). Tijdens de bijeenkomst wordt er in een open sfeer met elkaar gesproken. Het doel van de bijeenkomst is o.a. dat de mantelzorger de gegeven informatie, de besproken thema`s en de uitwisseling van de ervaringen als ondersteunend zal ervaren bij het uitvoeren van de mantelzorg. Spreekuur voor mantelzorgers De buitenhof is ook gestart op donderdag 18 februari jl. met een wekelijks spreekuur voor deskundig advies en individuele begeleiding. Het spreekuur staat voor persoonlijk contact, extra individuele aandacht en de mogelijkheid om in alle rust zaken op een rijtje te zetten. U kunt terecht met een gericht probleem of wanneer het u allemaal even te veel wordt. Het belangrijkste doel is dat de emotionele en praktische begeleiding, voor u als mantelzorger, ondersteunend wordt ervaren. Elke donderdag van 13.30 tot 14.30 uur op De Buitenhof, u kunt dan vrijblijvend de spreekkamer binnen lopen of telefonisch contact met ons opnemen. Ontmoetingscentra voor ondersteuning mantelzorgers Zorgen voor mensen met dementie is een zware taak. Dat blijkt ook uit onderzoek: Mantelzorgers en zorgende familieleden van mensen met dementie hebben, vergeleken met de algemene bevolking, een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Daarom zijn er de afgelopen tien jaar in verscheidene regio's in Nederland ontmoetingscentra opgezet waar mensen met dementie en hun verzorgers ondersteuning wordt geboden. De eerste centra startten in 1993 in Amsterdam op initiatief van Stichting Valerius en het VU medisch centrum. Rose Marie Dröes, de grondlegger van het Ontmoetingscentrum is op 25 januari jl. op werk bezoek geweest om uitleg te geven over het opzetten van ondersteuning en informatie bijeenkomsten voor de mantelzorgers, vrienden en/of buren van onze bezoekers. Vrijwilligers De vrijwilligers bij De Buitenhof zijn erg belangrijk. Zij vormen de bestaansgrond van de organisatie. Zonder de vrijwilligers kan De Buitenhof niet bestaan. In onze visie op vrijwilligerswerk vinden wij het belangrijk dat de vrijwilliger een duidelijke plaats verdient binnen de organisatie. Dat het werken met vrijwilligers consequenties heeft voor de organisatie en er vanuit de keuze om met vrijwilligers te werken naar gestreefd moet worden om beide partijen zo goed mogelijk te laten functioneren. Binnen De Buitenhof blijft er behoefte aan nieuwe vrijwilligers vooral met interesse voor creatieve werkzaamheden, allerlei voorkomende klussen, interesse voor muziek, beheer van de website, en voor mensen met groene vingers. Mocht u zichzelf hierin herkennen of iemand in uw directe omgeving, laat hem/haar dan contact met ons opnemen. Samenwerking De Wever-Thebe-De Buitenhof De gewenste samenwerking met De Wever, Thebe en De Buitenhof gaat per 1 oktober 2016 van start. Het is uniek dat er 3 zorgaanbieders, met elkaar gaan samenwerken vanuit een locatie met als motto Samen Presteren Wij Beter. Op dinsdag 13 september wordt er een informatieavond georganiseerd van 19.00 uur tot 20.30 uur waarin u als bezoeker en mantelzorger nader geïnformeerd wordt over de wijze waarop wij de integratie tussen de bezoekers en mantelzorgers van de desbetreffende zorgaanbieders vorm geven. Onder aan de nieuwsbrief kunt de invulstrook invullen en retourneren als u de bijeenkomst wilt bijwonen. Financiën In de vorige nieuwsbrief is vermeld dat de nieuwe tarieven en de algemene leveringsvoorwaarden (1 januari 2016) over het algemeen positief zijn ontvangen. Er blijven enige zorgen bij de bezoekers en/of de mantelzorgers, hoe de dagen ingehaald kunnen worden als er sprake is van afwezigheid voor een langere periode. Als extra aandachtspunt komt daarbij of de no-show ook op een andere manier/tarief georganiseerd kan worden. In de raad van toezicht komt dit punt in september op de agenda als de resultaten van het eerste half jaar bekend zijn. Onder aan de nieuwsbrief kunt de invulstrook invullen en retourneren. Bij voorbaat dank. Website De website is aangepast en zal in de aankomende periode aangevuld worden met de benodigde informatie. Er is ook een aangepaste versie voor de iPhone. Mocht u over informatie beschikken die u belangrijk vindt om met anderen te delen dan is de website van de Buitenhof daarvoor een geschikt medium. Als u na het lezen van de nieuwsbrief nog nadere informatie wenst over de specifieke onderdelen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat 013-5432717. Met vriendelijke groet, Theo Schoofs Directeur

May 28, 2016 | Comments Off on Nieuwsbrief augustus 2016 Lees meer

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief dagbesteding De Buitenhof Tilburg, februari 2016 Beste lezers, Het zeer geslaagde Kerst diner en de druk bezochte Nieuwjaarsreceptie liggen alweer een maand achter ons. De winter laat zich amper zien en in de tuin komen de krokussen tot bloei door dankbaar gebruik te maken van de zachte temperaturen. Ook binnen de begroting 2016 is er ruimte ontstaan voor bloei en innovatie op het gebied van Natuur & Geriatrie en het ondersteunen van de mantelzorger. Natuur & Geriatrie Deelname van De Buitenhof aan C0P`s binnen de Brabantse proeftuin dementie. De Proeftuin brengt mensen samen om te innoveren in verschillende zogeheten Community’s of Practice (CoP’s). CoP’s zijn open, lerende netwerken met als doel een innovatief concept in de praktijk te implementeren, te toetsen en door te ontwikkelen. De in de Proeftuin opgedane kennis en ervaring wordt duurzaam belegd zodat de totale oogst uiteindelijk leidt tot en hoge mate van opschaalbaarheid van producten en diensten die steeds makkelijker hun weg weten te vinden naar mensen die leven met dementie. CoP De Buitenhof met als innovatierichting "Buiten = Beter" Omschrijving: Mensen zijn de dagen dat ze op de Buitenhof verblijven zoveel mogelijk buiten in de natuur. Zowel binnen in de locatie als buiten in de natuur wordt het contact met de natuur gestimuleerd. Activiteiten rondom het thema natuur voelen aan als zinvolle activiteiten. Je draagt zorg voor elkaar en de natuur en daarmee ontstaat groei. Ieder draagt zijn eigen steentje bij, binnen zijn of haar mogelijkheden en dat geeft waardering en erkenning voor de natuur en voor elkaar. Er wordt bewust gebruik gemaakt van het collectieve geheugen in relatie tot de natuur. De missie van De Buitenhof is: op een zodanige wijze gebruik te maken van het effect van de natuur en haar specifiek daarvoor in te richten tuin, dat het langer thuis wonen van mensen met dementie mogelijk wordt gemaakt. Binnen deze CoP gaan we: • bewust anders kijken naar de inrichting van de leefomgeving. Een leefomgeving waarin groen én technologie een steeds belangrijkere rol gaan spelen. • op zoek naar het antwoord op de vraag of een dagopvang met deze aanpak bijdraagt aan het langer hanteerbaar en dragelijk houden van het verblijf in de thuissituatie. De Tuin. Binnen 2 maanden wordt er een begin gemaakt met het aanleggen van de terrassen en de paden. Bij de achterdeur wordt er in het terras ruimte gemaakt voor een moestuin en naast het terras zal een kleine kas worden geplaatst. De ontwerptekening van de tuin hangt op de muur aan het einde van de gang bij de achterdeur. IVN instituut voor natuureducatie Tijdens het Goed Geld Gala 2015 heeft IVN 1,9 miljoen euro voor het project 'Grijs, Groen en Gelukkig' toegekend gekregen. Dankzij de deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij kan IVN de komende jaren aan de slag met zorgtuinen! Met Grijs, Groen & Gelukkig gaat IVN met ouderen die in en rond zorgcentra wonen de natuur in, en haalt IVN de natuur in huis. Samen de natuur beleven: met familie, getrainde natuurvrijwilligers, verenigingen, scholen en bewoners uit de buurt. De Buitenhof heeft een aanvraag gedaan om de rol van koploper te vervullen in het project Grijs, Groen en Gelukkig om zodoende de gehele aanleg van de tuin in 2016 te realiseren. Wanneer de tuin is aangepast zal dit een gunstig effect hebben op de toegankelijkheid voor de huidige bezoekers en de toekomstige gebruikers en voor het onderscheidende vermogen t.o.v. andere zorgaanbieders. Het benodigde bedrag voor de aanleg van de tuin is €50.000, -. Ontmoetingscentra voor ondersteuning mantelzorgers Zorgen voor mensen met dementie is een zware taak. Dat blijkt ook uit onderzoek: Mantelzorgers en zorgende familieleden van mensen met dementie hebben, vergeleken met de algemene bevolking, een verhoogd risico op gezondheidsproblemen. Daarom zijn er de afgelopen tien jaar in verscheidene regio's in Nederland ontmoetingscentra opgezet waar mensen met dementie en hun verzorgers ondersteuning wordt geboden. De eerste centra startten in 1993 in Amsterdam op initiatief van Stichting Valerius en het VU medisch centrum. Rose Marie Dröes, de grondlegger van het Ontmoetingscentrum is op 25 januari jl. op werk bezoek geweest om uitleg te geven over het opzetten van ondersteuning en informatie bijeenkomsten voor de mantelzorgers, vrienden en/of buren van onze bezoekers. Mantelzorgers De Buitenhof start met ondersteuning en informatieve bijeenkomsten voor mantelzorgers. Elke bijeenkomst bestaat uit 2 delen. Voor de pauze wordt er een thema besproken en daarna is er ruimte voor het inbrengen van vragen en/of het uiten van ervaringen. Dit geldt ook voor het praten over ergernissen die je als mantelzorger vaak hebt. (Het lucht het gemoed). Tijdens de bijeenkomst zal er in een open sfeer met elkaar gesproken worden. In de pauze is er de gelegenheid om contacten te leggen en elkaar beter te leren kennen. Het doel van de bijeenkomst is o.a. Dat de mantelzorger de gegeven informatie en de besproken thema`s als ondersteunend ervaart. Start elke tweede dinsdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur op de Buitenhof Data 8 maart, 12 april, 10 mei, 14 juni. U kunt zich vrijblijvend en kosteloos aanmelden voor de bijeenkomsten door contact op te nemen met het secretariaat of de begeleiding. Spreekuur voor mantelzorgers De buitenhof start vanaf donderdag 18 februari met een wekelijks spreekuur voor deskundig advies en individuele begeleiding. Het spreekuur staat voor persoonlijk contact, extra individuele aandacht en de mogelijkheid om in alle rust zaken op een rijtje te zetten. U kunt terecht met een gericht probleem of wanneer het u allemaal te veel wordt. Het belangrijkste doel is dat de emotionele en praktische begeleiding, voor u als mantelzorger, ondersteunend wordt ervaren. Start donderdag 18 februari van 13.30 tot 14.30 uur op De Buitenhof, u kunt dan vrijblijvend de spreekkamer binnen lopen of telefonisch contact met ons opnemen. Samenwerking De Wever Het onderaannemer schap wordt vanaf 1 januari 2016 bestendigd tot 1 januari 2017. Dennenheuvel heeft vanaf 1 januari haar intrede gedaan in De Buitenhof. De samenwerking zal verder worden uitgebreid op het gebied van Natuur & Geriatrie en de CoP. NL Doet. Op zaterdag 12 maart neemt De Buitenhof deel aan de NLdoet dag van 9:00 tot 16.30 uur. Als klus is het opzetten van het tuinhuis achter in de tuin aangemerkt. Mocht u ook nog mensen kennen die hierin een steentje willen bijdragen dan zijn zij van harte welkom. Dit geldt natuurlijk ook voor onze eigen vrijwilligers. Week van Zorg en Welzijn. Op zaterdag 19 maart is er een open dag op De Buitenhof van 10.00 uur tot 16.00 uur. Iedereen die interesse heeft in hoe zorg en welzijn binnen De Buitenhof wordt vorm gegeven is van harte welkom. Een aantal medewerkers en vrijwilligers is aanwezig om belangstellenden rond te leiden en van informatie te voorzien. Zorgkantoor De mogelijkheid om binnen De Buitenhof ZIN (zorg in natura) te ontvangen binnen de WMO (wet maatschappelijke opvang) of WLZ (wet langdurige zorg) is vervallen per 1 januari 2016. Het blijft echter mogelijk om via een PGB (persoonsgebonden budget) zorg te ontvangen binnen de WMO of WLZ. Financiën De nieuwe tarieven en de algemene leveringsvoorwaarden(1 jan`16) zijn over het algemeen positief ontvangen. Er blijven enige zorgen bij de bezoekers en/of de mantelzorgers, hoe de dagen ingehaald kunnen worden als er sprake is van afwezigheid voor een langere periode. Als extra aandachtspunt komt daarbij of de no-show ook op een andere manier/tarief georganiseerd kan worden. In de raad van toezicht komt dit punt op de agenda als de resultaten van het eerste half jaar bekend zijn. Vrijwilligers Binnen De Buitenhof blijft er behoefte aan nieuwe vrijwilligers vooral met interesse voor administratieve werkzaamheden, de website, allerlei voorkomende klussen en voor mensen met groene vingers. Mocht u zichzelf hierin herkennen of iemand in uw directe omgeving, laat hem/haar dan contact met ons opnemen. Als u na het lezen van de nieuwsbrief nog nadere informatie wenst over de specifieke onderdelen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat 013-5432717 De volgende editie valt in mei 2016 op de deurmat. Met vriendelijke groet, Theo Schoofs Directeur

May 28, 2016 | Comments Off on Nieuwsbrief februari 2016 Lees meer

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief dagbesteding De Buitenhof Tilburg, november 2015 Beste lezers, In de maand november zijn alle bladeren van de bomen gevallen en komt de natuur tot rust. Op De Buitenhof is het niet anders, 2015 loopt ten einde en het was een jaar waar vele moeilijke beslissingen zijn genomen en nog worden genomen voordat de winter zijn intrede doet. In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan het verleden en geven u een blik in de toekomst. Informatieavond Op 22 september jl. was er een informatieavond op De Buitenhof en de volgende onderwerpen zijn daarbij aan bod gekomen. De invoering van de WMO leidt tot een vermindering van het aantal aanmeldingen, een toename van de zorgzwaarte tot 25% en de doorlooptijd van de bezoeker is beduidend korter dan voorheen. Daarnaast werpt de PGB financiering voor potentiele bezoekers, soms een extra drempel op, om zich aan te melden bij De Buitenhof. De gevolgen van de huidige WMO zijn voor De Buitenhof aanzienlijk. Er komen minder bezoekers dan begroot en wij moeten, tegen een lager tarief maar met dezelfde kosten dan voorheen, de begeleiding uitvoeren. Er is een toename van 10% verzuim onder de bezoekers in het eerste half jaar van 2015 met als gevolg een forse daling van de inkomsten. Doordat de inkomsten achter blijven bij de uitgaven stagneert het investeren en innoveren. Om het tij te keren is er flink gesneden in de kosten. Aan de personele kant is er een bezuiniging doorgevoerd van 4 FTE. Het dienstrooster is aangepast en per 1 oktober is er 1 medewerker beschikbaar voor 10 tot 12 bezoekers i.p.v. 1 medewerker op 8 bezoekers. De schoonmaak kosten zijn met 35 % gehalveerd en de vergoedingen voor de vrijwilligers en de raad van bestuur zijn gestopt. De vergoeding voor vervoer die wij van u ontvangen is niet toereikend. Op elke taxirit komen wij € 5,00 tekort en vullen wij aan uit eigen middelen. De maatregelingen die wij genomen hebben zijn niet afdoende om een sluitende begroting voor 2016 op te stellen. Al met al ontkomen wij er niet aan om, ook voor u als bezoeker, een aantal aanpassingen door te voeren. In de begeleidende brief kunt u lezen welke diensten er veranderen en welke maatregelingen er voor u gaan gelden vanaf 1 januari 2016. Begroting 2016 De begroting is in concept klaar en wordt in de vergadering van november in de raad van toezicht behandeld. De begroting zal met de genomen en de te nemen maatregelingen, een klein positief resultaat laten zien. Daardoor is er ruimte voor innovatie op het gebeid van de mantelzorger en Natuur en Geriatrie. Hoe deze plannen er in de praktijk uit komen te zien kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief van januari 2016. Samenwerking De Wever In de vorige nieuwsbrief stond te lezen dat het onderaannemer schap per 1 augustus van kracht is gegaan. Daarnaast dat er gesprekken gevoerd worden voor een samenwerking op meerdere onderdelen. Zoals het er nu naar uitziet zullen deze gesprekken eind november worden afgerond. De uitkomst kunt u lezen in de volgende nieuwsbrief. Geheugenbeurs Op zaterdag 21 november is er de geheugenbeurs "Blijven Meedoen" met aandacht voor veiligheid, gezondheid en tijdsbesteding. De beurs is voor mensen met geheugen klachten, mensen met dementie en hun naasten. Het programma is een mengeling van voorlichting, zelf doen en presentaties. Koningsvoorde - Generaal Smutslaan 208 in Tilburg, Vrije inloop van 10.30 - 16.00 uur. De Buitenhof zal met een stand aanwezig zijn. Kerst en Nieuwjaar Voor u als bezoeker is er een kerstlunch op dinsdag 22 en woensdag 23 december. Mocht u onverhoopt op een van deze dagen niet aanwezig zijn dan nemen wij contact met u op om te overleggen op welke dag u toch aanwezig kunt zijn. Op vrijdag 25 december en zaterdag 26 december en op vrijdag 1 januari en zaterdag 2 januari is De Buitenhof gesloten. Op zaterdag 9 januari organiseert De Buitenhof een Nieuwjaars receptie van 13.30 uur tot 15.30 uur. U krijgt hiervoor een uitnodiging waarop kunt aan geven of u daarbij aanwezig bent en met hoeveel personen. Mocht u na het lezen van de nieuwsbrief nog nadere informatie wensen over de specifieke onderdelen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat 013-5432717 De volgende editie valt in januari 2016 op de deurmat. Met vriendelijke groet, Theo Schoofs Directeur

May 28, 2016 | Comments Off on Nieuwsbrief november 2015 Lees meer

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief dagbesteding De Buitenhof Tilburg, juni 2015 Beste lezers, Aantal bezoekers Met het ingaan van de WMO per 1 januari is de zorgzwaarte van de bezoekers toegenomen. Dit past in de lijn van de WMO. Het bezoekersaantal is in het eerste kwartaal iets gestegen, er is echter ook beduidend meer natuurlijke uitstroom geconstateerd. Met de toename van de zorgzwaarte is er ook meer uitval wegens ziekte e.d. Deze beide fenomenen hebben ook een negatief effect op de inkomsten. De uitgaven zijn, mede als gevolg daarvan drastisch bijgesteld. In afwachting van een gestructureerde toename van bezoekers heeft de raad van toezicht besloten om de eerste fase van de aanleg van de tuin met 3 maanden uit te stellen. Samenwerking Met de Wever zijn de eerste gesprekken gevoerd over onder aannemer schap door de Buitenhof. Begin juni zal het concept contract aan de beide besturen worden voorgelegd. Hoeveel bezoekers er via onder aannemer schap naar de Buitenhof komen is nog onduidelijk. Ook is er gesproken over het uitwisselen van kennis en diensten aan elkaar. In de volgende nieuwsbrief leest u daar meer over. Administratie PGB Er bereiken ons veel vragen hoe je een PGB moet aanvragen, hoe je de administratie moet voeren en of wij dit willen verzorgen. Om u hierin tegemoet te komen is er in de vergadering van de raad van toezicht besloten om de aanvraag en administratie van het PGB voor u te verzorgen. Om belangenverstrengeling tegen te gaan wordt er een nieuwe stichting opgericht die de administratie voor u kan verzorgen. Voor het uitvoeren van de administratie en het aanleveren van informatie aan de gemeente en de sociale verzekeringsbank wordt € 350,00 op jaarbasis in rekening gebracht. Mantelzorger Voor de mantelzorger is het begeleiden en ondersteunen van de partner niet eenvoudig. De confrontatie met een partner die onder invloed van een ziekte langzaam van je wegglijdt en vervreemd is niet makkelijk. Hoe behoudt je contact met elkaar en hoe zorg je ervoor dat je zolang mogelijk bij elkaar kunt blijven. In juli organiseert De Buitenhof een middag voor de mantelzorger en belangstellende. U krijgt informatie, tips en activiteiten aangereikt hoe u uw partner zo goed mogelijk kunt ondersteunen en begeleiden in de thuis situatie. De middag wordt verzorgt door Francy van Iersel, Jasperine Venema en Theo Schoofs. Natuur en dementie De Buitenhof is betrokken bij het werk van de werkgroep Natuur en Dementie van de Nature Assisted Health Foundation. Op 16 juni aanstaande zullen diverse onderzoekers die nu nog volop bezig zijn met hun onderzoeken naar het effect van groen voor mensen met dementie de resultaten presenteren van wat zij hebben onderzocht in de afgelopen periode. Hoe creëer je draagvlak voor natuur en dementie bij de mensen met dementie en de mantelzorger. Bevorderende en belemmerde factoren bij het gebruik van een beleeftuin. Wat spreekt iemand met dementie aan in een tuin? In de volgende nieuwsbrief krijgt u een samenvatting van de bevindingen. Fondsen Om de tuin te om te turnen tot een belevingstuin zijn er financiële middelen nodig. De Buitenhof beschikt over eigen middelen maar die zijn niet toereikend voor de gehele tuin. Diverse fondsen zijn geïnformeerd over het concept zorg(dementie) en natuur en hen is gevraagd of zij een bijdrage willen leveren om het te realiseren. De doelstelling en het concept voldoen aan de criteria en nu is het afwachten of en welke ondersteuning er geboden kan worden. Mocht u nog sponsoren kennen of willen benaderen neem dan contact op met het secretariaat. Sponsoren In de vorige nieuwsbrief heb ik een oproep gedaan of u iemand kent die zich wil inzetten voor de stichting Vrienden van de Buitenhof met als doel om sponsoren te werven die een financiële, materiele en/of persoonlijke bijdrage willen leveren aan het tot stand brengen van de diverse projecten die wij willen opstarten. Helaas is er nog geen enkele aanmelding binnen gekomen. Daarom nogmaals aan u het verzoek om uw netwerk op de hoogte te brengen van bovenstaande vraag. Mocht u na het lezen van de nieuwsbrief nog nadere informatie wensen over de specifieke onderdelen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. De volgende editie valt begin juli op de deurmat. Bijgevoegd is een brief waarin u kunt aangeven of u gebruik wenst te maken van het aanbod om uw PGB administratie door ons te laten uitvoeren en/of u aanwezig bent op de thema middag voor de mantelzorger. Met vriendelijke groet, Theo Schoofs Directeur

May 28, 2016 | Comments Off on Nieuwsbrief juni 2015 Lees meer

Nieuwsbrief april 2015

Nieuwsbrief dagbesteding De Buitenhof Tilburg, april 2015 Beste lezers, Open dag en de officiële opening De opkomst op de open dag van zaterdag 21 maart jl. overtrof onze verwachtingen. Meer dan 200 mensen zijn een kijkje komen nemen op De Buitenhof en daar zijn wij erg blij mee. We hebben veel enthousiaste reacties mogen ontvangen over de locatie, de wijze waarop de diverse ruimten zijn ingericht en de wijze waarop wij vorm geven aan een zinvolle dagbesteding. Wethouder Hans Kokke sneed samen met een bezoeker de taart aan en daarmee was de officiele opening een feit. Diverse aanmeldingen hebben wij mogen ontvangen en de eerste nieuwe bezoekers zijn van start gegaan. Er is nog plaats voor meedere bezoekers en mocht u nog iemand kennen die geinterrsseerd is in een zinvolle dagbesteding of informatie wenst geef het dan door aan de begeleiding of laat hen contact opnemen met het secretariaat. Feestdagen Er is voldoende animo om De Buitenhof ook open te stellen op alle feestdagen behalve eerste, tweede kerstdag en nieuwjaar. Op maandag 2de paasdag zijn, voor de eerste maal in ons bestaan, de deuren geopend. Voor de overige feestdagen van 2015 gaan wij er vanuit dat u aanwezig zult zijn als de feestdag op de dag valt wanneer u normaliter toch aanwezig bent. Mocht u er onverhoopt de voorkeur aan geven om niet te komen dan is het fijn als u ons dit tijdig laat weten zodat wij de personele planning daarop kunnen aanpassen. Sponsoren De Buitenhof heeft de stichting “Vrienden van De Buitenhof” gelanceerd met als doel om sponsoren te werven die een finacieele, materiele en/of persoonlijke bijdrage willen leveren aan het tot stand brengen van de diverse projecten die wij willen opstarten. Om dit te realiseren zijn wij op zoek naar een of meerdere personen die zich hiervoor willen inzetten en die deze uitdaging, samen met ons, aan willen gaan. Wie van u beschikt er over de benodigde vaardigheden en ervaring met het werven van sponsoren en fondsen? Kent u iemand in uw directe omgeving of bent u zelf uitermate geschikt om deze uitdaging aan te gaan neem dan contact op met het secretariaat. Projecten Een groot project is de tuin, opgesplitst in diverse onderdelen en als een geheel. De afzonderlijke onderdelen zijn: 1. De diverse terrassen met de planten bakken. 2. De kas met de moestuin. 3. Het dierenverblijf met de omheining. 4. Het verbouwen van de bouwkeet tot bed en breakfast 5. Het aanleggen van de paden en de beplanting Andere projecten zijn; 1. Inrichten van de hobby ruimte 2. Onderzoek naar de mogelijkheden van een zorghotel 3. Organiseren van een mini-symposium voor verwijzers PGB en ZIN De afgelopen week hebben 18 bezoekers die met ZIN (zorg in natura) deelneemen aan de dagbesteding een brief ontvangen waarin zij op de hoogte zijn gebracht van de huidige tarieven die gemeenten vanaf 1 januari hanteren en de eigen bijdrage die daaraan gekoppeld is. In het overgangsrecht is het tarief van 2014 per 1 janauari 2015, verlaagd naar €27,51 (gemeente Tilburg) De overige gemeenten verschillen hierin nagenoeg niet. Het huidige tarief voor De Buitenhof is € 70,00 per dag. Dit betekent dat wij genoodzaakt zijn een eigen bijdrage in rekening te brengen van € 15,00 per dag voor de bezoekers met ZIN. De bezoekers met ZIN hebben we daarom geadviseerd om per direct een PGB aan te vragen en het zogenaamde keukentafel gesprek naar voren te halen zodat de eigen bijdrage fors naar beneden gaat. Na indicatie en toekenning van een PGB gaat de eigen bijdrage van € 15,00 naar €3,50 euro per dag. Wij kunnen u van dienst zijn bij zowel de aanvraag als bij het invullen van de benodigde papieren maar dat kan alleen als u ons toestemming verleent. Voor de bezoekers die met een PGB (persoons gebonden budget) deelnemen aan de dagbesteding is in het overgangsrecht ook het tarief van 2014 gehandhaafd. Zij hoeven dus geen eigen bijdrage te betalen. De eigen bijdrage van € 3,50 euro per dag gaat in als de herindicatie is gerealiseerd. Het tarief van De Buitenhof is, na herindicatie voor alle bezoekers € 70,00 per dag, exclusief vervoer. De vergoeding die wij van de gemeenten ontvangen is € 66,46 per dag. De eigen bijdrage wordt voor iedereen € 3,50 per dag. Navraag bij andere dagbestedingen maakt duidelijk dat wij met de hoogte van ons tarief aan de onderkant van de markt zitten. Overigens is het niet langer meer mogelijk om na herindicatie nog een ZIN te ontvangen. Wij hebben met de gemeenten geen contract voor ZIN en dit betekent dat wij alleen nog bezoekers met een PGB mogen plaatsen. Per 1 janauari 2016 heeft elke bezoeker op De Buitenhof een PGB en is de eigen bijdrage voor iedereen hetzelfde. Mocht u na het lezen van de nieuwsbrief nog nadere informatie wensen over de specifieke onderdelen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. De volgende nieuwsbrief valt eind mei op de deurmat, mocht u over informatie beschikken die u wilt delen met anderen en/of vragen die u graag beantwoord ziet, stuur ons dan een email voor 10 mei a.s. of vraag een gesprek aan met de begeleiding. Met vriendelijke groet, Theo Schoofs Directeur

May 28, 2016 | Comments Off on Nieuwsbrief april 2015 Lees meer